DE SK CZ
01.02.2017

Hledáme lékaře pediatry

Přijmeme lékaře / lékařky s atestací v oboru pediatrie

28.01.2016

Příjmeme lékaře - rehabilitační a fyzikální medicína

Hledáme lékaře s atestací v oboru rehabilitace a fyzikální medicína

Všechny aktuality
Dnes je: 25.02.2020
Kontaktní formulář
>> ŠVÝCARSKO

Švýcarsko


zpět

Švýcarská konfederace je vnitrozemský stát ve střední Evropě. Země je součástí schengenského prostoru. Pro vstup do země stačí občanský průkaz.

 

Rozloha: 41 285 km²
Počet obyvatel: 7,92 milionu
Jazyk:

němčina 63,7 %, francouzština 20,4 %,

italština 6,7 %, rétorománština 0,5 %

Měna:

CHF (Švýcarský frank)

1CHF = 21 – 23 Kč

1 CHF = 0,8 – 0,9 EUR

Hlavní město: Bern
Telefonní předvolba: +41

 

Pracovní povolení a povinná registrace pobytu:

Švýcarsko sice není členem EU, ale má uzavřené smlouvy s EU o volném pohybu osob na jeho území.

Od 1. 5. 2011 byla zrušena přechodná opatření omezující přístup na pracovní trh občanům Česká republiky a Slovenska  ve Švýcarsku. Občané těchto zemí jsou rovnoprávní s ostatními občany EU/EHP, mají právo volně se usadit a pracovat ve Švýcarsku.

 

OD 1. 5. 2012 ŠVÝCARSKO ZAVEDLO KVÓTY NA UDĚLOVÁNÍ POVOLENÍ K POBYTU TYPU B PRO OBČANY ZEMÍ EU-8 (do EU-8 patří i Česko a Slovensko),  OD 1. 6. 2013 I PRO OBČANY EU-17,  TEDY PRO VŠECHNY OBČANY EU

Povolení k pobytu jsou vydávána podle délky trvání pracovní smlouvy. Pro smlouvy na dobu 12 měsíců a déle je vydáváno povolení typu B, ke kterému se kvóty vztahují.  Kvóty jsou nastaveny vždy na jeden rok, pak nastává nové kontingenční období. Bude povoleno vydat 2180 povolení k pobytu typu B pro občany EU-8 (Aufenthaltsbewilligung B EU/EFTA)) ročně. Povolení budou vydávána čtvrtletně. Každé 3 měsíce bude uvolněno 545 jednotek - 1. května, 1. srpna, 1. listopadu a 1. února. Povolení budou vydávat i nadále migrační úřady, kde musí občané EU-8 zažádat o vydání ještě před začátkem pracovní činnosti Na prodloužení povolení typu B se kvóty nevztahují. 

Kvóty se netýkají krátkodobého povolení typu L (Kurzbewilligung L).

 

Není třeba se obávat žádných byrokratických překážek!

 

Pomůže Vám se všemi povoleními i s dalšími oficiálními formalitami (ubytování, přihlášení k pobytu, jednání na úřadech, založení konta v bance, pojištění atd.)

Vyřídíme Vám také kompletně uznání Vašeho zdravotnického / lékařského vzdělání (tzv. Anerkennung). Úzce spolupracujeme se spolkovým úřadem pro zdravotnictví v Bernu (MEBEKO), se Švýcarským červeným křížem ve Wabernu.

 

Ve všem se na nás můžete s důvěrou obrátit. 

 

 

 

Sociální zabezpečení a daňová problematika:

Z hrubého měsíčního platu se odvádí zálohy na sociální pojištění:

- penzijní a pozůstalostní pojištění, invalidní pojištění a pojištění ztráty výdělku: 5,05 %

- pojištění pro případ nezaměstnanosti: 1,25 % pro roční výdělek do CHF106.800

- zaměstnanecké penzijní pojištění: cca 7,5 %, závisí na pojišťovací společnosti

- úrazové pojištění: cca 0,8 % dle profese

S novými zeměmi EU začaly platit od dubna 2006 Nařízení Rady (EEC) 1408/71 a 574/72 o koordinaci sociálního zabezpečení. Znamená to tedy, že bude odpracovaná doba ve Švýcarsku započitatelná i pro účely úřadů práce v případě nezaměstnanosti. Je tedy možné po ukončení pracovního poměru ve Švýcarsku požádat o vydání formuláře E301 (potvrzení týkající se dob, které budou brány v úvahu pro poskytování dávek v nezaměstnanosti).

 

Daně:

Každý z 26 švýcarských kantonů má svou daňovou legislativu, takže je daňové zatížení v každém kantonu jiné. V principu ale každý daňový poplatník je povinen podat přiznání daně každý rok. Mnoho kantonů ale neuplatňuje tento princip pro daňové poplatníky, kteří mají domicil v zahraničí (jsou např. daňovými rezidenci České republiky) nebo kteří nemají trvalé povolení k pobytu. V těchto případech odečítá zaměstnavatel daně (federální, kantonální a městské) přímo z platu k pokrytí splatné výše.

Federální daňová správa: http://www.efd.admin.ch/

Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu), použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Švýcarskem platí od 23. 10. 1996 bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění.

Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu.

 

Při metodě "zápočtu" budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky

Zdravotní péče a pojištění:

 

Pojištění zdravotní péče je povinné pro všechny osoby bydlící ve Švýcarsku. Dospělí a děti jsou pojištěni individuálně. Každá pojištěná osoba hradí individuální pojistné, které se neurčuje dle výše příjmu, nýbrž závisí na výběru pojišťovny, místu bydliště a na zvolené formě pojištění. 
Pojištění hradí dávky v nemoci, v případě úrazu a mateřství, ambulantní i stacionární ošetření a léky předepsané lékařem. Ošetření u zubaře není z pojištění hrazeno. 
Pojištěná osoba si poskytovatele volí sama a na pojištění se podílí maximální roční částkou.

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje a bydlí ve Švýcarsku, spadáte do švýcarského zdravotního systému a v ČR máte nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení, zda máte bydliště ve státě výkonu práce, závisí na posouzení vaší zahraniční  pojišťovny.

Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR si můžete od své zahraniční pojišťovny (instituce) nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění, nebo Potvrzení které jej dočasně nahrazuje.

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje ve Švýcarsku a bydlí nadále v ČR, můžete požádat o formulář E106 vaši zahraniční pojišťovnu (instituci), u níž jste jako pracovník  pojištěn. Posouzení, zda máte nadále bydliště v ČR je v kompetenci této instituce. Pokud usoudí, že nadále bydlíte v ČR, vystaví vám formulář E106. Formulář předložte té české zdravotní pojišťovně, u níž jste byl naposledy pojištěn. Vaši rodinní příslušníci, bydlící v ČR, mají být také kryti systémem země, kde pracujete. Na území ČR mají v každém případě nárok na plnou zdravotní péči. Pokud vám bylo cizí zdravotní pojišťovnou (institucí) uznáno zachování bydliště v ČR a vystaven doklad o nároku na plnou zdravotní péči v ČR (E106), oznamte existenci nezaopatřeného rodinného příslušníka české zdravotní pojišťovně, které předkládáte formulář E106.

Stejný postup (formulář E106) platí i v případě, že jste přeshraničním pracovníkem. Vaši nezaopatření rodinní příslušníci však mají ve státě 
vašeho zaměstnání nárok pouze na lékařsky nezbytnou péči.

Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění, doporučujeme před odjezdem kontaktovat  pobočku Vaší zdravotní pojišťovny. 

 

Pokud hodláte vycestovat do Švýcarska za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti ve Švýcarsku čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete ve Švýcarsku vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. 
To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění ve Švýcarsku, aby po vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu 
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete. Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání 
V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat Centrum mezistátních úhrad, nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3, tel. 236 033 411, email: info@cmu.cz, nebo na jejich webových stránkách http://www.cmu.cz/

 

Minimální mzda

Ve Švýcarsku nebyla na národní úrovni stanovena minimální mzda. Přesto se objevují tendence tuto částku určit. Připravuje se referendum, kde by se veřejně hlasovalo o konkrétní částce. Návrh počítá s minimální mzodu ve výši 22 CHF na hodinu (cca 460 Kč!) - to odpovídá zhruba měsíční minimální mzdě ve výši až 4000 CHF

 

Týdenní pracovní doba, dovolená, státní svátky

Týdenní pracovní doba se liší podle druhu povolání. Průměrná délka je 41,5 hodin za týden. Vyšší pracovní pozice mají většinou 45 hodin za týden. Nejvyšší limit pro všechny zaměstnance je 50 hod./týdně.

Délka řádné dovolené:

- pro zaměstnance do 20 let včetně - 5 týdnů

- pro zaměstnance nad 20 let - 4 týdny

Tato minimální doba dovolené může být ujednáním v pracovní smlouvě prodloužena. Ve Švýcarsku je 6 – 13 státní svátků (dnů pracovního klidu) ročně, ne všechny svátky jsou vždy dnem pracovního klidu.

 

Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví Švýcarské konfederace v České republice

Pevnostní 588/7

P.O.Box 84

162 00 Praha - Střešovice

tel.: +420 - 220 400 611

fax: +420 - 224 311 312

 

Vyslanectví České republiky ve Švýcarsku

Ambassade de la République Tcheque

Muristrasse 53 (vchod z Burgernzielweg)

P.O.Box 537

3006-Bern

tel.: 0041 31 35 04 070

fax: 0041 31 35 04 098

e-mail: bern@embassy.mzv.cz

www.mzv.cz/bern

 

 

Použité zdroje informací:

http://portal.mpsv.cz/eures - EURES - portál pracovní mobility

http://www.cmu.cz - Centrum mezistátních úhrad

http://www.mpsv.cz/ – stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

http://cs.wikipedia.org - Wikipedie otevřená encyklopedie

http://www.svycarsko.info/ - oficiální stránky Švýcarské národní turistické agentury


zpět