DE SK CZ
01.02.2017

Hledáme lékaře pediatry

Přijmeme lékaře / lékařky s atestací v oboru pediatrie

28.01.2016

Příjmeme lékaře - rehabilitační a fyzikální medicína

Hledáme lékaře s atestací v oboru rehabilitace a fyzikální medicína

Všetky aktuality
Dnes je: 24.02.2020
1 CHF = 0 EUR
Kontaktní formulář
>> ŠVAJČIARSKO

Švajčiarsko


späť

Švajčiarska konfederácia je vnútrozemský štát v strednej Európe. Krajina je súčasťou schengenského priestoru. Pre vstup do krajiny stačí občiansky preukaz.

 
Rozloha: 41 285 km²
Počet obyvateľov: 7,92 mil.
Jazyk:

nemčina 63,7 %, francúzština 20,4 %,

taliančina 6,7 %, rétorománčina 0,5 %

Mena:

CHF (Švajčiarský frank)

1 CHF = 0,8 – 0,9 EUR

Hlavné mesto: Bern
Telefonná predvoľba:  +41

 

 

Pracovné povolenie a povinná registrácia pobytu:
 
Švajčiarsko nie je členom EÚ, ale má uzavreté zmluvy s EÚ o voľnom pohybe osôb na svojom území.
Od 1. 5. 2011 boli zrušené prechodné opatrenia obmedzujúce prístup na pracovný trh občanom Slovenska vo Švajčiarsku. Občania Slovenska majú rovnaké postavenie ako občania  EÚ/EHP, majú právo usadiť sa a pracovať vo Švajčiarsku.
 
I naďalej je nutné počítať s uznaním odbornej kvalifikácie v zdravotníctve.
 

Od 1. 5. 2012 Švajčiarsko zaviedlo kvóty na udelenie povolenia k pobytu typu B pre občanov krajín EÚ-8 (do EÚ-8 patrí aj Slovensko a Česko), od 1. 6. 2013 i pre občanov EÚ-17, teda pre všetkých občanov EÚ

Povolenia k pobytu sa vydávajú s ohľadom na dĺžku trvania pracovnej zmluvy. Pre zmluvy na dobu 12 mesiacov a dlhšie sa vydáva povolenietypu B, na ktoré sa vzťahujú kvóty. Kvóty sú nastavené vždy na jeden rok, potom nasleduje nové kontingenčné obdobie. Ročne sa plánuje vydať 2180 povolení k pobytu typu B pre občanov EÚ-8 (Aufenthaltsbewilligung B EU/EFTA). Povolenia sa budú vydávať štvrťročne. Každé tri mesiace sa uvoľní 454 jednotiek – 1. mája, 1. augusta, 1. novembra a 1. februára. Povolenia budú aj naďalej vydávať migračné úrady, kde musia občania EÚ-8 zažiadať o vydanie ešte pred začiatkom pracovnej činnosti. Na predĺženie povolenia typu B sa kvóty nevzťahujú. Kvóty sa netýkajú krátkodobého povolenia typu L (Kurzbewilligung B).

 

Nie je potrebné obávať sa žiadnych byrokratických prekážok!

 

Pomôžeme Vám so všetkými povoleniami aj ďalšími oficiálnymi formalitami (ubytovanie, prihlásenie sa k pobytu, jednanie na úradoch, založenie bankového konta, poistenie apod.).

Zabezpečíme Vám taktiež kompletné uznanie Vášho zdravotníckeho aľebo lekárskeho vzdelania – tzv. Anerkennung. 

Úzko spolupracujeme so Spolkovým úradom pre zdravotníctvo v Berne (MEBEKO) a so Švajčiarskym červeným krížom vo Waberne.

 

Na nás sa možete s dôverou obrátiť so všetkým.

 

 

Pracovné podmienky:

Minimálny vek na prácu je vo Švajčiarsku stanovený zákonom na 15 rokov. V niektorých výnimočných prípadoch (kuriérske služby, ľahká práca, kultúrne, umelecké a športové akcie a ich propagácia) môžu byť mladí ľudia zamestnaní vo veku od 13 rokov.

Vo Švajčiarsku existujú rôzne typy pracovných zmlúv. Po prvé, sú tu individuálne pracovné zmluvy, v ktorých sa zamestnanec zaviaže pracovať pre zamestnávateľa za mzdu. Tieto zahŕňajú určité práva a povinnosti: zamestnanec musí vykonávať príslušnú prácu, kým zamestnávateľ musí platiť zamestnancom plat a príspevky na sociálne zabezpečenie, poskytnúť zamestnancom platenú dovolenku, atď.

 

Pracovné zmluvy

Švajčiarske právo nestanovuje špecifickú formu pre pracovnú zmluvu. Vo všeobecnosti dokonca aj ústna dohoda je možná, ale odporúča sa písomná pracovná zmluva. Kolektívna zamestnanecká dohoda môže vyvolať potrebu písomnej zmluvy a písomná dohoda je legálnou podmienku pre hlavné typy zmlúv (učňovské zmluvy alebo agentúrou dohodnuté dočasné pracovné zmluvy).

V prípade ukončenia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú, alebo na viac ako jeden mesiac, zamestnávateľ musí v priebehu jedného mesiaca od začiatku pracovného vzťahu informovať zamestnanca v písomnej podobe s hlavnými zmluvnými podmienkami (mená zmluvných strán, začiatok pracovného vzťahu, pozícia zamestnanca, plat a iné bonusy, týždenný pracovný čas). Tieto povinnosti sú obzvlášť dôležité, ak pracovná zmluva nie je v písomnej podobe.

Pracovná zmluva musí presne uvádzať najmenej meno zamestnávateľa a zamestnanca, dátum začiatku zmluvy, vykonávanú funkciu a platové ohodnotenie. Ďalšie dôležité opatrenia sú: skúšobná doba, ktorá nesmie presiahnuť obdobie troch mesiacov a výpovedná lehota.

V každej zmluve, aj v pracovnej zmluve môžu byť pozmenené základné podmienky jedine so súhlasom oboch strán. Ak sa zamestnávateľ rozhodne zmeniť základné podmienky pracovnej zmluvy (napr. zníženie platu zamestnanca), dodatok musí byť predložený zamestnancovi, ktorému sa musí poskytnúť adekvátny čas na zváženie. Ak sa zamestnanec nevyjadrí v priebehu tohto obdobia, usúdi sa, že dodatok je akceptovaný.

 

Platové podmienky

V súčasnosti vo Švajčiarsku neexistuje zákonom stanovená minimálna mzda. Jedine kolektívne zamestnanecké dohody môžu zahŕňať záväzné poskytovanie platu. A predsa, celková úroveň platov vo Švajčiarsku je vyššia ako v ostatných európskych krajinách.

Mzdy a platy vo Švajčiarsku sú v súčasnej dobe stále stanovené na základe odpracovaných rokov. Avšak, zamestnávatelia vo verejnom aj súkromnom sektore sa čím ďalej, tým viac prispôsobujú systému platov odvodených od výkonu. Platy žien sú vo všeobecnosti nižšie ako platy mužov bez ohľadu na kvalifikáciu, ale politický aj sociálny partneri vytrvalo pracujú na eliminovaní týchto rozdielov.

Príspevky na sociálne zabezpečenie, ktoré sú zrážané zamestnávateľmi, sú vo Švajčiarsku vo všeobecnosti nižšie ako vo väčšine európskych krajín. Čistý plat (hrubý plat bez príspevkov sociálneho zabezpečenia zrazených na príspevok na zamestnanecké dôchodkové poistenie, príspevok v nezamestnanosti, atď.) je vo Švajčiarsku vyšší ako v iných európskych krajinách, i keď celkové náklady na život v tejto krajine sú vyššie ako v ostatnej Európe. Zrážky na sociálne zabezpečenie predstavujú 15% z celkovej sumy platu. Daň z príjmu sa vypočítava na základe čistého platu, čo je tiež okolo 15%.

 

Pracovná doba

Podľa Švajčiarskeho práva, maximálny týždenný pracovný čas pre pracovníkov v priemysle, zamestnancov v kanceláriách, technických a iných zamestnancov, zahrňujúcich predajcov vo väčšine maloobchodov, je 45 hodín. Limit pre všetkých ostatných pracovníkov je 50 hodín za týždeň. V roku 2005 bol priemerný týždenný pracovný čas vo švajčiarskych podnikoch 41,6 hodín

Nadčasy, ktoré prevyšujú dohodnutý pracovný čas, ale nepresiahnu zákonom daný maximálny pracovný čas, musia byť vo všeobecnosti platené plus 25%, alebo ak zamestnanec súhlasí, kompenzovať zodpovedajúci čas náhradným voľnom.Avšak, medzi zamestnávateľmi a zamestnancami môžu byť dohodnuté v písomnej podobe iné dohody. Nadčasy prekračujúce maximálny týždenný pracovný čas 45 alebo 50 hodín sú určené opatreniami Zákonníka práce. Musia byť platené plus 25%, alebo ak zamestnanec súhlasí, kompenzovať zodpovedajúci čas náhradným voľnom.

Pri dočasnej práci vykonávanej v noci, v nedeľu alebo v štátny sviatok je nárok na špeciálne ohodnotenie. Za pravidelnú prácu v noci Zákonník práce poskytuje kompenzáciu 10% voľného času pre všetkých zamestnancov. Toto sa však nemôže zamieňať s finančnou kompenzáciou pri ukončení pracovného vzťahu zamestnanca.

 

Štátne sviatky vo Švajčiarsku sú: Nový rok (1. január), Deň Nanebovstúpenia Pána, Národný deň Švajčiarska (1. august), Vianoce (25. december). Všetky ostatné štátne sviatky (Veľká noc, Svätodušná nedeľa, Božie telo, atď.) sú kantonálne, to znamená, že každý kantón o tom slobodne rozhodne. Voľno pre chorobu: väčšina zamestnávateľov vyžaduje lekárske potvrdenie pre akúkoľvek absenciu dlhšiu ako tri po sebe nasledujúce dni, z dôvodu choroby. Zákon prikazuje zamestnávateľom pokračovať v platení zamestnancov v limitovanom období, ktorí nie sú schopní pracovať z dôvodu choroby. Navyše, všetky zárobkovo činné matky majú právo na materskú dovolenku počas 98 dní od narodenia dieťaťa. Poberajú 80% z platu v podobe denných dávok, avšak maximálne 172 CHF za deň. Kantonálne opatrenia, služobné nariadenia a kolektívne zamestnanecké dohody sa aplikujú vtedy ak poskytujú priaznivejšie výhody.

Nakoniec, Švajčiarsko má mnoho foriem dovoleniek zaručených zákonom alebo kolektívnymi zamestnaneckými dohodami. Tieto zahŕňajú aj dovolenku pre mladých, ktorá poskytuje päť extra dní dovolenky za rok pre zamestnancov a absolventov do 30 rokov, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku prácu s mladými ľuďmi. Zamestnávatelia musia tiež umožniť zamestnancom všetky štandardné druhy dovoleniek, napríklad pri svadbe, narodení dieťaťa, smrti blízkeho príbuzného alebo sťahovaní.

 

Zrážky sociálneho zabezpečenia zahŕňajú príspevky na starobné a pozostalostné poistenie, poistenie pre prípad invalidity, poistenie v nezamestnanosti, poistenie straty príjmu a systém zamestnaneckého dôchodkového poistenia, atď.; nezahŕňajú príspevky na povinné zdravotné poistenie, ktoré sa nevzťahujú na príjem, ale sú rozdielne podľa poisťovne, miesta bydliska a zvoleného pokrytia.

Vo švajčiarsku je daň z príjmu odvádzaná Konfederácii (priama federálna daň) a taktiež kantónom a obciam (kantonálna a obecná daň). Každý z 26 kantónov vo Švajčiarsku má svoju vlastnú daňovú legislatívu, preto sú dane v každom kantóne iné. Pravidlom je, že platitelia dane musia ročne vypĺňať daňové priznanie. Relevantné daňové faktory (príjem a majetok) a výška splatnej dane sú stanovené na základe tohto priznania.

 

Nemocenské poistenie

Zdravotné poistenie je povinné pre všetkých rezidentov vo Švajčiarsku. Dospelí a deti sú poistení individuálne. Každá poistená osoba platí samostatné poistné, ktoré nie je závislé na príjme ale odlišuje sa podľa typu poistenia, miesta pobytu a zvoleného pokrytia. Dávky sú splatné s ohľadom na chorobu, úraz (ak nie je pokryté úrazovým poistením) a materstvo. Poistenie pokrýva náklady na ambulantnú zdravotnú starostlivosť o pacienta v nemocnici a predpis liekov lekárom. Zubné ošetrenie nie je zvyčajne kryté. Poistené osoby si môžu dobrovoľne vybrať poskytovateľa služieb. Musia platiť pevne stanovené ročné maximum príspevku k liečebným nákladom.

Denná dávka nemocenského poistenie je voliteľná. Avšak povinné poistenie môže byť vyžadované pri individuálnej pracovnej zmluve alebo kolektívnej pracovnej dohode. Podľa pracovného práva, ak zamestnanec ochorie, sú zamestnávatelia povinní platiť mzdy a platy aj naďalej počas limitovanej doby: tri týždne v prvom roku zamestnania a následne dlhšiu dobu, ktorá sa líši podľa kantónu kde sa práca vykonáva. Kantonálne súdy majú vytvorené tabuľky s vyznačenými relevantnými dobami. Kolektívne pracovné dohody často poskytujú priaznivejšie podmienky.

 

Preukaz zdravotného poistenia

Európsky preukaz zdravotného poistenia je nevyhnutným krokom smerom k zjednodušeniu rôznych našich systémov zdravotnej starostlivosti. Preukaz, ktorý bol zavedený v júni 2004, výrazne uľahčuje prístup k lekárskej pomoci občanom EÚ, ktorí cestujú do iného členského štátu. Okrem toho zaručuje rýchle a zjednodušené preplatenie nákladov, ktoré vznikli na mieste alebo krátko po návrate na miesto pobytu. Od 1. januára 2006 sa európsky preukaz zdravotného poistenia vydáva a uznáva vo všetkých príslušných krajinách a nahrádza predtým používané formuláre, ako napríklad známy formulár E 111.

 

KONTAKT: 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne
Thunstrasse 63, 3074 Muri b. Bern, Švajčiarsko
Tel.: 004131/356 3930, 
Fax: 004131/356 3933
Mobil: 0041 79 252 63 69
Email: emb.bern@mzv.sk
 

 

 

Použité zdroje:

http://www.eures.sk/svajciarsko-14-1.html


späť